HEAD PACK-II

SHEET 40"X40"    -  1
TOWEL 40"X40"    - 2
TOWEL 40"X40"  -  4
SHEET 60"X60"    -  1
SHEET 70"X70"     - 1
SHEET 63"X70"    -  1
MAYOS COVER     -  1
WRAPPER             -  1